Ubytovací podmínky

 1. Host je povinen předložit při ubytování v apartmánu svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 2. Za pronájem a služby s ním spojené je host povinen zaplatit pronajimateli zbývající cenu pronájmu a to v hotovosti nejpozději při příjezdu do apartmánu. Zbývající cena pronájmu odpovídá celkové částce za pronájem po odečtení zálohy. Výše zálohy je fixní a odpovídá částce 1000 Kč. Záloha musí být uhrazena na bankovní účet, který host obdrží v e-mailu po potvrzení rezervace ubytovatelem. Záloha musí být uhrazena a připsána na bankovního účet do 5 pracovních dnů ode dne odeslání e-mailu s potvrzením rezervace, pokud nebude uhrazena do 5 dnů, bude rezervace zrušena.
  V případě, že je rezervace zrušena nejpozději do 14 dní před datem příjezdu, je záloha vrácena v plné výši na účet, ze kterého byla záloha uhrazena. V opačném případě je pronajimatel oprávněn účtovat storno poplatek odpovídající celé výši zálohy.
  Cena el. energie je součástí ceny ubytování pouze v letní sezoně tj. od 1.7. do 15.9., mimo letní sezonu bude vedle ceny ubytování účtována i spotřebovaná energie, a to na konci pobytu dle aktuálního ceníku dodavatele el. energie.
 3. Zrušení rezervace je možné provést prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu schvalujícím rezervaci apartmánu nebo písemnou formou na e-mail uvedený v sekci Kontakty.
 4. V den nástupu k ubytování se host může ubytovat od 14:00 do 16:00 hod, přesný čas ubytování si sjednají host s pronajimatelem předem.
 5. Při nástupu k ubytování přebírá host apartmán s vybavením bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit pronajimateli či jeho zástupci. Dojde-li k poškození apartmánu či jeho vybavení, či společných prostor areálu apartmánů (vymezeny oplocením) ať už z nedbalosti či úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a nahradit pronajimateli v plné výši.
 6. Host užívá apartmán s vybavením po dobu, kterou si sjednal s pronajimatelem nebo jeho zástupcem. Host se odhlásí a vyklidí apartmán nejpozději do 10:00 hod ráno v den ukončení pobytu, pokud nebyla tato hodina s pronajimatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak. Pokud tak host neučiní, je pronajimatel nebo jeho zástupce oprávněn účtovat hostu cenu pronájmu i za následující den.
 7. Do apartmánu a společného prostoru areálu apartmánů je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Do apartmánu a společného prostoru areálu apartmánů je zakázáno vnášet omamné a psychotropní látky a jedy.
 8. V apartmánu je přísný zákaz kouření.
 9. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 10. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách apartmánu a společných prostorách areálu apartmánů. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách apartmánu a společných prostorách areálu apartmánů.
 11. V prostorách apartmánu i společných prostorách areálu apartmánů nesmí hosté přechovávat psy či jiná zvířata.
 12. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či obvyklá (koše, kontejnery u mostu) či jinak znečišťovat apartmán a společné prostory areálu apartmánů a jejich okolí.
 13. V apartmánu není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících či masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů, notebooků apod.. Apartmán i společné prostory areálu apartmánů host užívá řádně. Host nesmí bez souhlasu pronajimatele nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 14. Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít v apartmánu vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna a zamknout pokoj. Hosté jsou povinni uzavírat branku, aby nedošlo k vniknutí cizích osob či zvěře do areálu apartmánů. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení pronajimateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.
 15. Hosté nejsou oprávněni umožnit vstup do apartmánu a společných prostor areálu apartmánů osobě, která nebyla evidována pronajimatelem či jeho zástupcem. Hosté apartmánů jsou oprávněni přijímat návštěvy pouze po předchozím ohlášení pronajimateli či jeho zástupci.
 16. Pro případ, že host umožní přenocovat neohlášené osobě v apartmánu či prostorách apartmánů, je pronajimatel či jeho zástupce oprávněn zaúčtovat hostu cenu pobytu za neohlášenou osobu ve výši 1000 Kč za noc.
 17. Věci do apartmánu vnesené a odložené musejí být umístěny na místech k tomu určených nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Je zakázáno do apartmánů vnášet a používat v nich sekyry, pilky či jiné pracovní nástroje, které se obvykle do vnitřních prostor nevnáší.
 18. Odesláním rezervačního formuláře host souhlasí s těmito Ubytovacími podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 19. V případě, že host porušuje i přes upozornění pronajimatele či jeho zástupce hrubě své smluvní povinnosti, tyto Ubytovací podmínky či dobré mravy, je pronajimatel či jeho zástupce oprávněn hosta před uplynutím sjednané doby ubytování ihned vystěhovat, a to bez náhrady.
 20. Skutečnosti těmito Ubytovacími podmínkami výslovně neupravené se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.