Apartmány Melodie č. 1 a č. 2

Podmínky pronájmu

 1. Host je povinen předložit při zahájení pobytu v apartmánu svůj platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 2. Za pronájem a služby s ním spojené je host povinen zaplatit pronajímateli cenu pronájmu (nájemné). Nájemné sestává ze zálohy 1000,- Kč a zbývající ceny pronájmu. Zálohu uhradí host na bankovní účet, který obdrží v e-mailu po potvrzení rezervace pronajímatelem. Záloha musí být uhrazena a připsána na bankovní účet do 5 pracovních dnů ode dne odeslání e-mailu s potvrzením rezervace, jinak rezervace zaniká. Zbývající cenu pronájmu uhradí host v hotovosti nejpozději při odjezdu z apartmánu.
  Cena el. energie je součástí ceny pronájmu pouze v letní sezoně tj. od 1.7. do 15.9., mimo letní sezonu bude vedle ceny pronájmu účtována i spotřebovaná energie, a to na konci pobytu dle aktuálního ceníku dodavatele el. energie.
 3. Zrušení rezervace je možné provést prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu schvalujícím rezervaci apartmánu nebo písemnou formou na e-mail uvedený v sekci Kontakty. V případě, že je rezervace zrušena nejpozději do 14 dní před datem příjezdu, je záloha vrácena v plné výši na účet, ze kterého byla záloha uhrazena. V opačném případě je pronajímatel oprávněn účtovat storno poplatek odpovídající celé výši zálohy.
 4. V den nástupu k pobytu se host může ubytovat od 14:00 do 16:00 hod, přesný čas si sjednají host s pronajímatelem předem.
 5. Při nástupu k pobytu přebírá host apartmán s vybavením bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit pronajímateli či jeho zástupci. Dojde-li k poškození apartmánu či jeho vybavení, či společných prostor areálu apartmánů (vymezeny oplocením) ať už z nedbalosti či úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a nahradit pronajímateli v plné výši.
 6. Host užívá apartmán s vybavením po dobu, kterou si sjednal s pronajímatelem nebo jeho zástupcem. Host se odhlásí a vyklidí apartmán nejpozději do 10:00 hod ráno v den ukončení pobytu, pokud nebyla tato hodina s pronajímatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak. Pokud tak host neučiní, je pronajímatel nebo jeho zástupce oprávněn účtovat hostu cenu pronájmu i za následující den.
 7. Do apartmánu a společného prostoru areálu apartmánů je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Do apartmánu a společného prostoru areálu apartmánů je zakázáno vnášet omamné a psychotropní látky a jedy.
 8. V apartmánu je přísný zákaz kouření.
 9. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 10. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách apartmánu a společných prostorách areálu apartmánů. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách apartmánu a společných prostorách areálu apartmánů.
 11. V prostorách apartmánu i společných prostorách areálu apartmánů nesmí hosté přechovávat psy či jiná zvířata.
 12. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či obvyklá (koše, kontejnery u mostu) či jinak znečišťovat apartmán a společné prostory areálu apartmánů a jejich okolí.
 13. V apartmánu není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících či masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů, notebooků apod.. Apartmán i společné prostory areálu apartmánů host užívá řádně. Host nesmí bez souhlasu pronajímatele nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 14. Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít v apartmánu vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna a zamknout pokoj. Hosté jsou povinni uzavírat branku, aby nedošlo k vniknutí cizích osob či zvěře do areálu apartmánů. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení pronajímateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.
 15. Hosté nejsou oprávněni umožnit vstup do apartmánu a společných prostor areálu apartmánů osobě, která nebyla evidována pronajímatelem či jeho zástupcem. Hosté apartmánů jsou oprávněni přijímat návštěvy pouze po předchozím ohlášení pronajímateli či jeho zástupci.
 16. Pro případ, že host umožní přenocovat neohlášené osobě v apartmánu či prostorách apartmánů, je pronajímatel či jeho zástupce oprávněn zaúčtovat hostu cenu pobytu za neohlášenou osobu ve výši 1000 Kč za noc.
 17. Věci do apartmánu vnesené a odložené musejí být umístěny na místech k tomu určených nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Je zakázáno do apartmánů vnášet a používat v nich sekyry, pilky či jiné pracovní nástroje, které se obvykle do vnitřních prostor nevnáší.
 18. Odesláním rezervačního formuláře host souhlasí s těmito Podmínkami pronájmu a zavazuje se je dodržovat.
 19. V případě, že host porušuje i přes upozornění pronajímatele či jeho zástupce hrubě své smluvní povinnosti, tyto Podmínky pronájmu či dobré mravy, je pronajímatel či jeho zástupce oprávněn hosta před uplynutím sjednané doby pronájmu ihned vystěhovat, a to bez náhrady.
 20. Skutečnosti těmito Podmínkami pronájmu výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.